Organisering

Her kan du læse om, hvordan de enkelte enheder i projektet er organiseret.

Campus Faaborg er organiseret på en måde så samarbejdet på tværs af institutioner er det bærende. Her løfter vi et fælles ansvar for, at unge på Faaborg-egnen får en ungdomsuddannelse i et attraktivt unge- og uddannelsesmiljø, hvor de fællesskabende aktiviteter og den lokale forankring skal sikre de unges trivsel samt fremtidige karrieremuligheder uanset valg af ungdomsuddannelse. Desuden har vi fokus mod det lokale arbejdsmarked behov for veluddannet arbejdskraft nu og fremover, som vi i campus-regi også gerne vil sikre.

Campusråd

Campusrådet består af direktionsrepræsentanter fra ungdomsuddannelsesinstitutioner, Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd og direktionsrepræsentanter fra Faaborg-Midtfyn Kommune. Rådet har til opgave at skabe rammerne for, at visionerne for Campus Faaborg indfris. Rådet skal også bidrage til, at campus løbende udvikler sig i takt med elevernes mangesidige behov, lokalsamfundets behov såvel som erhvervslivets behov for at kunne tiltrække velkvalificeret arbejdskraft.

Derfor er Campusrådet også arenaen, hvor de skæve tanker tænkes og udveksles. Campusrådet skal sikre sammenhængskraften i Campus Faaborg samarbejdet til gavn for elever, lærere, medarbejdere, lokalsamfund og erhvervsliv. Det er også Campusrådet, der skal tage initiativ til, at institutionerne ansøger om de rette uddannelsesudbud samt arbejder for, at der kan tilknyttes boliger til fremtidens Campus Faaborg. Campusrådet mødes 1-3 gange årligt.

Skolefællesskab

Skolefællesskabet består af relevante ledere fra uddannelsesinstitutionerne og fra 10. klasse. Skolefællesskabet har til opgave at have konkrete drøftelser af, hvorledes relevante aktiviteter iværksættes og ikke mindst omsættes på tværs af institutioner. Her indgås aftaler om forskellige uddannelsesaktiviteter for det enkelte skoleår, og skolefællesskabet udarbejder og justerer årshjul for disse. Desuden skal skolefællesskabet styrke samarbejdsflader mellem uddannelsesenhederne, herunder beslutte og planlægge tværgående leder- og medarbejderudviklende aktiviteter i campusregi. Skolefællesskabet mødes minimum 4 gange årligt.

Udvalg

Formandskabet i Campusrådet nedsætter et antal udvalg bestående af relevante medarbejdere og ledere på tværs af institutioner, erhvervsliv og kommunale enheder. Udvalgene nedsættes med henblik på at Campus Faaborg varetager konkrete opgaver og aktiviteter. Udvalgenes sammensættes ud fra den funktion, som det enkelte udvalg skal varetage løsningen af. Af relevante udvalg til nedsættelse kan nævnes; Vejlednings- og trivselsudvalg, Event- og arrangementsudvalg, Fritidsaktivitetsudvalg, mv.

De enkelte udvalg nedsættes for et år ad gangen og udvalgenes medlemmer udpeges og sammensættes af hver enkelt campuspartner. I både eventudvalg og fritidsudvalg deltager elevrepræsentanter, som udpeges af et campuselevråd. De enkelte udvalg mødes ad hoc og efter opgavens behov. Arbejdet i de enkelte udvalg evalueres en gang årligt med hjælp fra campuskoordinator (nedsat af Faaborg-Midtfyn Kommune).

Elevrådet

På Campus Faaborg er demokrati og medbestemmelse vigtigt, og derfor har vi naturligvis et fælles elevråd. Hver uddannelse har to elevrepræsentanter i Campus-elevrådet, og deres vigtigste opgaver er at:

  • drøfte emner, som berører campus-elever
  • planlægge og afholde større og mindre events for campus-elever
  • rådgive de øvrige udvalg - f.eks. eventudvalget og markedsføringsudvalget

Elevrådet er en vigtig del af, hvordan Campus Faaborg er organiseret. På Campus Faaborg tror vi på, at elevmedbestemmelse er en vigtig faktor til at skabe et attraktivt ungemiljø og derfor er der tætte tråde mellem elevrådet og resten af organiseringen.

Virksomhedspanelet

Virksomhedspanelet er et samarbejde mellem Faaborg-Midtfyn Kommune, virksomheder og uddannelsesinstitutioner i området. Campus Faaborg er i tæt dialog på med virksomhedspanelet, hvor repræsentanter fra bl.a. Faaborg Midtfyn Erhvervsråd og Faaborg-Midtfyn Kommune sidder med. Dette gøres ud fra intentionen om, at vi på Campus Faaborg gerne vil være med til at sikre arbejdskraft til de lokale virksomheder. Vi ønsker at øge elevernes kendskab til det lokale erhvervsliv og de muligheder, der er her.

Spørgsmål? Kontakt os

Opvækst og Læring

Skole og uddannelse

Faaborgvej 19
5854 Gislev

Telefon: 72 53 30 00

Borger: Send sikkert

Virksomhed: Send sikkert 

Telefontider:

Mandag 8.00 - 15.30
Tirsdag 8.00 - 15.30
Onsdag 8.00 - 9.30
Torsdag 8.00 - 17.30
Fredag 8.00 - 12.30